4

Vierde fase: ontwikkeling locatiepaspoort

t/m 27 juni 2023 om 10:12

Na de informatieavond in september 2022 is een concept locatiepaspoort opgesteld. Deze is gemaakt op basis van alle voorgaande input en de kaders die de gemeente moet hanteren (zo moet de gemeente bijvoorbeeld rekening houden met geluidsoverlast van de weg, hoeveelheid natuur, etc.). Op 9 februari 2023 is dit concept tijdens een inloopavond in het gemeentehuis gepresenteerd. Er is ook uitleg gegeven hoe tot dit locatiepaspoort is gekomen, waarom sommige ideeën wel en andere niet zijn meegenomen.

Het definitieve locatiepaspoort wordt tijdens een volgende inloopavond voor inwoners nogmaals getoond en wordt tenslotte voorgelegd aan het college ter vaststelling.