8

Bestemmingsplanprocedure

vanaf 19 september 2023

Nu het stedenbouwkundig plan klaar is gaan we de volgende fase in. Dit is de fase van het bestemmingsplan. Ons streven is om eind dit jaar het ontwerpbestemmingsplan te publiceren en daarmee zes weken ter inzage te leggen. Dat is de start van de wettelijke procedure en mogelijkheid om zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan leggen we ook het exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan ter inzage.
Binnengekomen zienswijzen moeten wij beoordelen en beantwoorden. Mogelijk leidt dit tot wijziging van het bestemmingsplan. Het al dan niet gewijzigde bestemmingsplan leggen we vervolgens voor aan onze gemeenteraad met de vraag deze vast te stellen. Tot slot kan tegen dat raadsbesluit beroep worden aangetekend bij de Raad van State in Den Haag.
Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, willen we in de tweede helft van 2024 starten met het bouwrijp maken van een eerste fase.